Vakıf Senedi

 

BAŞLANGIÇ

Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

Madde 1. Vakfın adı Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıftır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2. Vakfın merkezi Ankara ilindedir. Adresi: Atatürk Bulvarı, No: 127, Kat: 10, Kızılay/Ankara

Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile merkezin adresi 3 maddede belirtilen adresten başka bir yere nakledilebilir.

Vakfın Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir.

VAKFIN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ ÇALIŞMALAR

Madde 3. Toplumsal Araştırmalar; Kültür ve Sanat İçin Vakıfın amacı toplumun kültürel ve sanatsal hayatının gelişimine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak, yaratıcı ve araştırmacı düşüncelerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN

Madde 4.

a) Sosyal, kültürel, eğitsel, estetik, sağlık ve sportif amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezleri;

b) Amaca uygun konularda sosyal, siyasal, tarihsel araştırmalar yapan enstitü, akademi ve benzeri çalışma merkezleri;

c) Amaçları doğrultusunda yazılı, basılı, görsel, süreli veya süresiz basın yayın ve her türlü enformasyon merkezleri kurar;

d) Amaçlarına ulaşabilmek için gerekli yayınlarını çıkartır, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, sergiler, şenlikler, yarışmalar, konserler, tiyatro ve film gösterileri düzenleyerek amacına doğrudan veya dolaylı olarak her türden hizmet eden etkinliklere katılır veya bu etkinlikleri yapar.

VAKFIN AMACINA UYGUN YAPACAĞI İŞLER VE İŞLEMLER

Madde 5. Vakfın amacına ulaşabilmek için yasal sınırlamalar içinde ve yasalar çerçevesinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını birlikte veya aşrı ayrı olarak vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar veya bağış, takas, satış ve benzeri sağlar arasındaki anlaşmalar, hukuksal işlemler yoluyla mal edinmeye; satın almaya, kiralamaya, satmaya ve kiraya vermeye; malvarlığını kullanmaya ve gelirlerini harcamaya; mal varlığı ile yatırımlarda bulunmaya bunun için mal varlığından tahsiste bulunmaya veya ortaklık payı olarak kullanmaya,

Amaca uygun olmak koşuluyla bağışlanan, devredilen her türlü mal varlığını yönetmeye, menkul değerleri, hisse senetlerini, intifa senetlerini ve değer taşıyan tüm senet, belge, kıymetli kağıtları almaya, satmaya, rehnetmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; taşınmazlarını ipotek etmeye, satış vaadinde bulunmaya, trampa yapmaya, tamamını veya bir kısmını yapacağı yatırım için tahsis etmeye veya hisse karşılığı devretmeye; harcamalara daha fazla kaynak sağlamak için ticari, sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı ortaklıklar kurarak veya kurulu ortaklıklara girerek gelir ve kar paylarını almaya yatırımlarda kullanmaya veya teminat göstermeye, gerektiğinde kredi kullanmaya, borç almaya, amaca uygun hizmet birimlerini devir temlik almaya; yıkıp yapmaya, işletmeye kiraya vermeye; ortaklaşa çalıştırmaya; vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmesi için ve bunun finansal kaynaklarının yaratılabilmesi için yapılması gereken her türlü girişim ve çalışmaları Medeni Kanunun kendisine tanıdığı tüm hak ve yetkileri ve yükümlülükleri taşımaya ve kullanmaya izinli ve yetkili kılınmıştır.

Vakıf, yurt dışında bulunan resmi veya özel kuruluş veya kişilerle yardımlaşmaya girişebilir yatırım ve çalışmalar yapabilir, bunun için sözleşmeler ve ön anlaşmalar düzenleyebilir.

Yurt dışında da olsa Kanunun 993 sayılı yasayla değişik hükümleri ile yasaklamadığı her türlü çalışmalarda, tasarruflarda bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş bulunan katılım payıdır.

VAKIF ORGANLARI

Madde 7.

a) Vakfeden Kurucular Kurulu

b) Vakıf Genel Kurulu

c) Yönetim Kurulu

d) Yürütme Kurulu

e) Denetim Kuruludur.

VAKFEDEN KURUCULAR KURULU

Madde 8. Vakıf senedini benimseyerek kabul ve imza eden, kuruluş öncesi katılım payı ödeyen veya taahhüt eden Vakfeden Kurucu Üyelerden oluşur.

Madde 9. Vakfeden Kurulunu Görev ve Yetkiler;

Vakfeden Kurucular Kurulu, Vakfın en yetkili ve en üst karar organıdır.

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek;

b) Denetim Kurulu üyelerini seçmek;

c) Vakıf amaçlarına uygun olarak önerilen çalışmaları değerlendirmek, izlemek, yönlendirmeler yapmak;

d) Vakfeden Kurucular Kurulu gündeminde bulunan veya toplantıya katılan üyelerin 1/5den az olmamak üzere üyelerce gündeme konulmak istenen konularda görüşmeler yapıp karar vermek;

e) Yönetim Kurulunca sunulan çalışma raporu ve bilançoyu, harcamaları ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek, değerlendirmek ve uygun görürse Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu aklamak;

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek dönem çalışma planı ve taslak bütçeyi değerlendirmek, değiştirmek veya kabul etmek;

g) Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak;

h) Yönetim Kurulunca önerilen Onur Üyelerini, kuruluşları ve Vakfeden Katılımcı Üyeleri kabul etmek

ı) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapmak, öneri ve uyarıda bulunmak, zorunlu görüyorsa Yönetim Kurulunun görevine son vermek veya bazı üyeleri görevden almak yerine seçim yapmak.

VAKFEDEN KURUCULAR KURULU TOPLANTISI

Madde 10. Vakfeden Kurucular Kurulu Toplantısı olağan ve olağanüstü toplantı olarak yapılır.

a) Olağan Toplantı; Yönetim Kurulunun çağrısı ile her sene Ocak ayı içinde yapılır.

b) Olağanüstü Toplantı; Yönetim Kurulunun istemi, Denetim Kurulunun istem veya Vakfeden Kurucular Kurulu üye sayısın 1/5den az olmamak üzere üyelerin istemi üzerine yapar.

Madde 11. Olağan / Olağanüstü Vakfeden Kurucular Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu tarafından alınan karar üzerine çağrılır.

Yönetim Kurulu, Vakfeden Kurucular Kuruluna katılacak üyeleri 8. maddedeki ayrıma göre belirler ve 3 gün içinde liste askıya çıkartılarak 2 gün süre ile ilan eder, 2 gün sonrasında varsa listeye karşı itirazları da inceleyerek sonuçlandırdıktan sonra Yönetim Kurulu toplantıya katılacaklar listesini kesinleştirir.

Yönetim Kurulu; toplantı yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı yeri, günü ve saatini gündemle birlikte en az 10 gün önceden yazı ile toplantıya katılmaya hak ve yetkileri bulunan üyelere bildirir.

İlk toplantıya, katılacak üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılması gerekir.

Çoğunluk olmadığı için yapılamayan toplantı yerine 15 gün geçmemek üzere ikinci toplantı yapılır.

Bu toplantıda çoğunluk şartı olmaksızın Vakfeden Kurucular Kurulu Toplantısı yapılır. Ancak katılan üye sayısı, belirlenen toplantı listesindeki üye sayısının 1/5den az olamaz.

Madde 12. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekilinin başkanlığında açılır.

Vakfeden Kurucular Kurulu Toplantısını yürütmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan, 5 kişilik bir Vakfeden Kurucular Kurulu Divanı seçilir.

Vakfeden Kurucular Kurulu Başkanlık Divanı dışındaki seçimlerde gizli oy açık sayım prensibi uygulanır.

Vakfeden Kurucular Kurulu kararları, katılan üyelerin çoğunluk oyu ile alınır.

VAKIF GENEL KURULU
Madde 13.

a) Vakfeden Kurucu Üyeler;

b) Vakfeden Katılımcı Üyeler;

Vakıf kuruluşundan sonra, vakıf amaçlarını benimseyerek vakıf üyeliği için başvuranlardan üyelikleri kabul edilenler Vakfeden Katılımcı Üyelerdir.

Vakfeden Katılımcı Üyeler için;

1. Başvuru formunun doldurulması,

2. Başvurunun 10 gün süre ile ilan edilmesi ve (itiraz varsa itirazın reddinden sonra) askı ilanın kesinleştirilmesi,

3. Vakfeden Kurucular Kurulunca veya yetkilendirdiği Yönetim Kurulunca belirlenecek olan Vakfeden Katılımcı Üye giriş payının ödenmesi; yıllık katılım payını ödeme taahhüdünde bulunması (Yönetim Kurulunca vakıf amacına yönelik yararlılık gösterenler için, gerekçe gösterilerek bu şart aranmayabilir).

4. Yönetim Kurulunca isteklinin başvurusu uygun görülerek, üyeliğin Vakfeden Kurucular Kuruluna önerilmesine karar verilmesi;

5. Yönetim Kurulunca önerilen aday üyenin Vakfeden Kurulunca kabul edilip üyeliğini onaylanması gerekir. Kabul edilen üye Vakfeden Katılımcı Üye sıfatını alır.

c) Kuruluş temsilci Üyeler;

Vakfın amaçlarını tamamen veya kısmen paylaşarak çalışmalara destek olan veya yararlılık gösteren demokratik kuruluşlar arasından; Yönetim Kurulunca önerilen ve Vakfeden Kurucular Kurulunca kabul edilen kuruluşlar Vakıf Üyesi, kuruluşları temsil eden üyeler de Kuruluş Temsilcisi Üye olur.

Kuruluş Temsilcisi Üyenin görev ve yetkileri, temsil ettiği kuruluştaki görev ve yetki verilmesi süresine bağlıdır.

d) Onur Üyeleri;

Vakfın amacına yönelik çalışmalarda olağanüstü yararlılık gösteren; maddi veya manevi açıdan çok büyük destek sağlayan kişi ve kuruluşlar Yönetim Kurulunun önerisi ve Vakfeden Kurucular Kurulunun onayı ile Onur Üyesi olurlar.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ

Genel Kurul, vakfın çalışmaları hakkında Vakıf Kurucular Kurulu ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, Vakfeden Kurucu üyelerden ölüm, ayrılık vb. sebeplerle eksilme olursa Genel Kurulca katılımcı üyeler arasından yenisi seçmek.

VAKFIN YÖNETİM KURULU

Madde 14. Yönetim Kurulu seçilmiş 15 kişi veya kuruluş temsilcilerinden oluşur;

a) 11 asil ve 11 yedek üye Vakfeden Kurucu üye ile Vakfeden Katılımcı üyeler arasından;

b) 4 asil, 4 yedek üye, Vakfa üye olacak veya dayanışma içinde bulunduğu için Yönetim Kurulunca uygun görülecek olan kuruluş temsilcileri arasından seçilir.

c) b maddesindeki üyelikler için öneri yoksa Yönetim Kurulu (a) maddesine göre seçilen 11 asil ve 11 yedek üye ile oluşur.

Madde 15. Seçim Süresi ve Şekli;

Yönetim Kurulu üyeleri 2 senelik süre için gizli oy açık sayım ile seçilirler

Her sene Yönetim Kurulunun süresi yenilenecek şekilde Yönetim Kurulu seçimleri yapılır.

Madde 16. Yeniden Seçilme;

Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Ancak 13. maddenin (b) fıkrasına göre seçilen temsilcinin temsil ettiği kurumdaki görevinin sona ermesi halinde vakıftaki görevi de sona erer. Yeni seçilen temsilcinin Yönetim Kurulu üyeliği, Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 17. Yönetim Kurulu Toplantıları;

a) İki ayda bir toplantıdan az olmamak üzere olağan

b) Başkanın veya en az 3 Yönetim Kurulu üyesinin istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

Toplantı çağrı ve gündemi en az 3 gün önceden bildirilir.

Çağrılan üye, özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya; yılda 4 toplantıya katılmazsa görevden çekilmiş sayılır. Yerlerine sırasıyla yedek üyelerden çağrılmak üzere Yönetim Kurulunca çekilme işlemi karara bağlanır.

Madde 18. Yürütme Kurulu

Yönetim Kurul ilk toplantısında bir Yönetim Kurulu Başkanı, bir Yazman ve bir Sayman seçerek Yürütme Kurulunu oluşturur.

Yönetim Kurulu toplantıları arasında Yürütme Kurulu gerekli işleri yürütür. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda onun görev ve yetkilerini Yazman üstlenir.

Madde 19. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları;

Toplantı yapabilme yeter sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak vakıf malvarlığının %20sini geçen alım ve satım işlemleri gibi esaslı konularda karar verebilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu aranır.

Madde 20. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

a) Vakfı temsil etmek, temsil etme şekli ve şartını belirlemek;

b) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çalışmaları vakıf senedi doğrultusunda yapmak;

c) Genel Kurul kararlarını uygulamak ve genel Kurul yetkileri dışında, ancak Genel Kurulca kendisine verilen yetkileri de dahil olmak üzere vakıf mallarını en iyi şekilde yönetmek ve gelirlerini artırmak için gerekli her türlü çalışma yapmak, önlemler almak;

d) Çalışma planları yapmak ve uygulamak, taslak bütçe hazırlamak, harcamaları yapmak ve kesin hesapları, bilançoları düzenlemek, Genel Kurula sunmak;

e) Gerekli gördüğü taktirde ve yasa gereği gerekli başvuruları yaparak yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilikleri, irtibat büroları vb. çalışma birimleri açmak;

f) Vakfeden Katılımcı üyeler ile Onur üyelerinin kabulü ve seçilmesi için gerekli ön değerlendirmeyi yapmak ve uygun bulduklarını Vakfeden Kurucular Kuruluna sunmak;

g) Vakıf yönetmenliğine uygun olarak ve vakıf senedinin ön gördüğü defterleri düzenli olarak tutmak, uzman personelden faydalanmak, işe almak, işten çıkarmak, para yatırmak, çekmek, taahhütte bulunmak, bulunulan taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak, bağış ve ödemeleri kabul etmek, özetle yasaların ve vakıf senedinin kendisine verdiği tüm yasal yetkileri kullanmak;

h) Akçalı işlemler Başkan ile bir Yönetim Kurulu üyesinin ya da başkanın yokluğunda yazmanla birlikte sayman düzenlenen çift imzalı belgelerle yürütülür.

DENETİM KURULU

Madde 21. Denetim Kurulunun Seçimi;

Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek olmaz üzere Vakfeden Kurucular Kurulu tarafından iki yıllık süre için seçilir. Asil ve yedek üyeler adayların aldığı oy sıralamasına göre belli olur. Kurul ilk toplantısında kendi arasından başkanını seçer

Madde 22. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Denetim Kurulu, özellikle akçalı işlerde olmak üzere Yönetim Kuruluna gerekli gördüğü uyarıları yapar, öneriler götürür. Yılda en az iki kez vakfın defterlerini, gelir-giderlerini inceler, rapor halinde düşüncelerini ve görüşlerini açıklar. Vakfeden Kurucular Kurulu toplantısından en az yirmi gün önce olmak üzere yıllık denetim raporunu vakıf üyelerine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

Madde 23. Personel ve Ücret Uygulamaları;

Yönetim Kurlu Üyelerinin çalışmaları gönüllülük esasına göre olup ücret alınmaz. Yönetim Kurulu üyeleri vakıf amaçları doğrultusunda yayacağı çalışmalardan bir karşılık beklemeksizin görevlerini yürütür. Ancak yol ve konaklama gideri gibi zorunlu harcamalar Yönetim Kurulu kararıyla karşılanabilir. Vakfın veya vakfa bağlı kuruluşların çalışmalarında seçilmiş görevliler dışında görev alanlara çalışmaları karşılığında ücret ödenebilir.

Madde 24. Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü personeli, gerekli gördüğü şartlarda çalıştırır. Vakıf Müdürü dahil çalışan personelin verimli çalışması için gerekli ortamı hazırlar ve ücretlerini belirler.

Madde 25. Vakıf Hesap Dönemi;

Vakıf hesap dönemi her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak gider harcamaları. bir önceki bütçede öngörülen ödentileri aşamaz.

Madde 26. Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik;

Vakıf resmi senedinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli görüldüğü için yapılacak değişiklik için Yönetim Kurulunun önerisi veya Vakfeden Kurucular Kurulu üyelerinin 1/5inin başvurusu üzerine görüşme açılır ve Vakfeden Kurucular Kurulu üye sayısının yasısı5ndan bir fazlasının oyu ile değişiklik kabul edilir.

Madde 27. Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması;

Vakıf Yönetim Kurulunun veya denetim kurulunun vakfın amaçlarına uygun olmayan davranışlarının ortaya çıkması halinde, vakfeden kurucu ve katılımcı üyelerin 1/5inden az olmamak üzere Vakfeden Kurucular Kurulu üyeleri, Vakfeden Kurucular Kurulunu toplantıya çağırır. Vakfeden Kurucular Kurulunca görevden alınmaya ilişkin karar salt çoğunlukla verilir. Görevden alınan üyelerin yerine yeniden seçim yapılır.

Madde 28. Vakıflar Kanunun Tüzüğü vb. Nedenle Görevden Alınma;

Vakıf yöneticisi veya yöneticilerinin görevden alınmaları halinde;

a) Yönetim Kurulunun oluşmaya devamı halinde;

Yönetim Kurulunun bazı üyelerinin görevden alınmaları, Yönetim Kurulunun oluşmasını engellemiyorsa; görevden alınan yöneticiler kadar yedekler üye kurula gider, Üye sayısında eksiklik olması halinde olağanüstü genel kurul toplanarak gerektiği kadar üye yönetim kuruluna seçilir. Seçilen asil ve yedek üyeler görevden alınanların görev süresince görev yaparlar.

b) Yönetim Kurulunun tamamının görevden alınması halinde;

Yönetim Kurulunun tamamının görevden alınması veya kalan yöneticilerin kurulu oluşturamamaları halinde; varsa kalan yönetim kurulu üyeleri, yoksa vakfeden herhangi bir kurucu veya katılımcı üyelerden herhangi birinin istemi üzerine Vakfeden Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurul seçilinceye kadar, vakfın acil işlemlerini, vakfeden kurucu üyelerden görev kabul eden en yaşlı üye bakanlığında görev kabul eden iki genç üyeden oluşturulacak geçici yönetim kurulu yürütür.

Madde 29. Vakfın Feshi Ve Tasfiyesi;

Vakfın amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş ve yetersizliği düzeltilemez hal almış ve vakfın hayatiyet kazanması sağlanamaz olmuş ise, Yönetim Kurulunun önerisi de dikkate alınarak Vakfeden Kurucular Kurulunca vakfın feshine karar verilebilir.

Ancak bu yola gitmeden önce, Vakfeden Kurucular Kurulunca vakfın imkanlarının toplanarak malvarlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç değilse kısmen amaçlarını ger7çekleştirme olanağı yaratılmaya çalışılır.

Yönetim Kurulu, fesih kararı alarak, tasfiye için mahkemeye başvurduğu ve mahkemece tasfiye işlemlerine başlanıldığı zaman, Yönetim Kurul tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkemece tasfiye kurulunun Yönetim Kurul dışından oluşturulması istenilmesi halinde Yönetim Kurul başka vakıf üyelerini veya üye olmayan uzmanları mahkemeye önerir.

Madde 30. Vakfın tasfiyesi sonucunda kalan malvarlığının nasıl ve nereye intikal edeceği, vakıf amaçlarına uygun hangi kuruluşlara veya kuruluşa verileceği vakıf üyelerince belirlenir.

Vakfın feshine Vakfeden Kurucular Kurulu toplantısı ile karar verilmekte ise, aynı toplantıda tasfiye edilen mallar hakkında da devir kararı alınır.

Vakfın feshine karar verilmiş ve tasfiye edilmiş ise vakıf üyeleri bu amaçla toplanarak, tasfiye sonunda kalan malvarlığının devri konusunda karar verir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 31. Üyelerin Öncelik Hakkı;

Vakfeden kurucu ve katılımcı üyeler ile onur üyeleri vakfın tüm hizmetlerinden, tesislerinden ve çalışmalarından öncelikle yararlanır. Üyelere sağlanacak hak ve önceliklerin biçimini ve yönetimini vakıf yönetim kurulu belirler. Açıklıkla belirlenmemmiş ve onaylanmamış hiç bir öncelik talep edilemez.

Madde 32. Karşılıksız Hizmet;

Vakıf amacını gerçekleştirirken, yürüttüğü etkinlik ve sosyal hizmetlerden yararlanılmasında kendi hizmet olanaklarını %10undan az olmamak üzere muhtaç olanlara karşılıksız hizmet verir.

Madde 33. Vakfın senedinde belirlenmeyen konularda yasaların ilgili hükümleri ve ilgili hukuk kuralları uygulanır.

Madde 34. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması;

Vakıf yasa gereği tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır ve çalışmaya başlar:

Vakıf tescil olunarak çalışmalarına başlayamaz ve tüzel kişilik kazanamaz ise tahsis edilen malvarlığı kuruculara tahsisleri oranında iade edilir.

Madde 35. Vakfeden kurucu üyeler belirlenen yıllık paylarını ödemek suretiyle Vakfeden Kurucular Kuruluna katılırlar.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1. İlk olağan Vakfeden Kurucular Kuruluna kadar vakıf Yönetim Kurul asil ve yedek üyeleri olarak görevlendirilenler;

Geçici Madde 2. İlk olağan Vakfeden Kurucular Kurulu toplantısına kadar vakıf denetim kurulu asil ve yedek üyeleri olarak görevlendirilenler;

Geçici Madde 3. Vakfın yazışma adresi, geçici yönetim merkezi;

Vakfın yazışma adresi ve merkezi; Atatürk Bulvarı, No: 127, Kat: 10, Kızılay/Ankara olup, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde vakıf merkezi başka adrese taşınabilir.

Geçici Madde 4. Vakfın tescil işlemleri için mahkemeye ve diğer ilgili kuruluşlara başvurmak, gerekli işlemleri yürütmek, resmi ve özel kuruluş ve kişiler önünde vakfı temsil etmeye vakıf senedinde zorunlu veya gerekli değişiklikleri yapmaya, vakfedenler adına imzalamaya, vekil olarak işleri sonuçlandırmaya birlikte ve ayrı ayrı yetkili olmak üzere;

Av. Kemal Işkın Keleşoğlu

Av. Sedat Küçük Yılmaz

Av. Levent Yurdakul vekil tayin edilmiştir.

Geçici Madde 5.

Her sene yönetim kurulunun 1/2sinin seçilerek iki sene görev yapacak üyelerin belirlenebilmesi için, ilk genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin 1/2si aralarında kura ile işlem yapar. Yönetim kurulu üyeleri geçici olarak 13. madde de belirtildiği şekilde kendi aralarında kura çeker. 2. Olağan Vakfeden Kurucular Kurulu öncesinde ve yönetim kurulunun son toplantısında kura ile belirlenen ve süresi 1. sene sonunda sona erdiği kabul edilen üyelerin yerine seçim yapılır.