Atölye Yeri : Taksav - İstanbul

Manifesto:

‘Film Atölyesi’ adıyla bir araya gelen sinema kolektifi, sinema alanında ortak değerleri ve idealleri, sinemasal üretim konusunda benzer kaygı ve hedefleri paylaşan sinema bileşenlerinden oluşur.

Bu anlayış uyarınca bileşenler;

Sinemayı birkaç saatlik zaman dilimi içinde bir arınma seansına hizmet edecek seyirlik ve eğlencelik bir etkinlik olarak değil, sinema ‘görücü’sünü izleyici – seyirci olamaktan katılımcı olmaya dönüştüren, sinema görücüsünü film vesilesiyle hayata, dünyaya dair sorgulama ve düşünmeye sevk eden bir etkinlik olarak kabul eder.

Sinemanın bilinç endüstrisinin önemli bir parçasını teşkil eden ticari bir etkinlik olarak yapılandırılmasına karşı durur. Sinemasal üretimlerinde ticari kaygıların yönlendiriliğini kabul etmezler.

Kolektif bir etkinlik olduğu düsturunun bilincindedirler. Bu manasıyla film üretim sürecinin içinde yer alan unsurlar arasında, yönetmen-senarist-oyuncu-kurgucu-çayçı vb. biçiminde dikey-hiyerarşik herhangi bir ilişki kurulmasını, sinema anlayışlarına uygun bulmazlar.

Sanatı bilhassa da sinemayı bir kişisel deha ve kişisel yaratıcılık olarak biricikleştirmez, sinemayı elitist bir faaliyet olarak telakki etmezler.

Bireysel dert ve kaygıları dile getirmenin yanında, sinemanın toplumsal bir etkinlik olma vasfını da ıskalamaz. Sinemasal üretimlerini bu temel ilke uyarınca gerçekleştirirler.

Gerek sinema dili gerekse de seçilen temalar bakımından kitlesel tüketime dönük, kitle kültürünün önemli bir parçası olan, sinemasal üretimi kar-zarar hesaplarına indirgeyen ticari sinema anlayışına karşı; alternatif bir sinema anlayışını vücuda getirmek amacını taşırlar. Bu amaca matuf olan, bu amacın derinleştirilmesine hizmet eden her türlü sinemasal etkinliği ve anlayışı film atölyesinin bünyesinde barındırmayı hedefler.

Sanatsal ve sinemasal üretimin göreli özerkliği uyarınca hiçbir siyasi parti, kurum ve örgütle organik ilişki geliştirmez. Ancak, ideolojik ve politik olarak toplumcu bir anlayışın da sinema alanındaki takipçiliğinden vazgeçmezler.

Sinema alanında yeni anlatım biçimlerine ve yeni bir sinema diline kapı aralayan bir arayış içindedir. Yani sinemasal anlatım olanaklarının çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesini gaye edinirler.Bu yönüyle film atölyesi, sinemadaki mevcut egemen anlatım kalıpları ve biçimi, daha doğrusu sinema dili ve dramatik yapının ötesinde deneysel arayışlara açıktır.

Film üretim sürecini, mükemmeliyetçilik kaygısının sınırlarını çizdiği teknikçi bir anlayışla sınırlamaz. Film üretimini kolaylaştıran her türden materyali sinemasal üretimin bir parçası olarak kullanır.

Sine-yol Kolektifi

Eğitmen: Ertuğrul Akgün

Eğitmen Ertuğrul Akgün İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon-Sinema bölümünde doktora öğrencisidir. Takriben yedi senedir Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf Kadıköy Şubesi bünyesinde sinema dersleri vermekte, sinema atölye faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Çeşitli sinema kolektifleri ile birlikte belgesel filmler, tanıtım filmleri çekmişliği mevcuttur, hala da çekmeye devam etmektedir. Alman Deutsche Welle televizyonu ve Hochschule Bonn Rhein Sieg gibi kimi kurumlarla ortaklaşa yürütülen çeşitli uluslar arası atölye çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Birgün gazetesinde, çeşitli dergilerde sinema, tiyatro, siyaset vs. gibi alanlarda yazılar kaleme almakta, çeşitli dillerden çeviriler yapmaktadır.  Ertuğrul Akgün’ün de yazarları arasında bulunduğu İran sineması üzerine bir kitap yakında Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanacaktır. Yanısıra eğitmen muhtelif belgesel film çalışmaları,ulusal ve uluslararası ölçekte atölye çalışmaları yapmaya da devam etmektedir.

TAKSAV İSTANBUL ADRES BILGILERI

 

ADRES: CAFERAĞA MAH. BADEMALTI SOK. NO: 31 MODA, KADIKÖY/İSTANBUL

TEL, FAKS: +90 216 346 04 87